Licenza

Se non se sinala o contrario, os textos, vídeos e demais imaxes publicadas nesta web son propiedade da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, e están liberados con licenza Creative Commons by-sa. Iso quere dicir que podes empregar os vídeos, textos e imaxes para o que desexes, sempre que digas de onde sacas o material e o produto resultante comparta a mesma licenza.